Algemene voorwaarden

De Groot c.s. B.V. (hierna: Phoenixx.video)

 

1. Definities algemene voorwaarden

a. Werkzoekende/ Kandidaat/Talent:

i. De natuurlijke persoon of koper die een afspraak maakt en die potentieel kandidaat is voor de arbeidsmarkt en gebruik maakt van Phoenixx.video door plaatsing van zijn/haar Video-pitch en Curriculum Vitae op de Website van Phoenixx.video of deze zelf distribueert naar Werkgevers/ Opdrachtgevers of anderszins plaatst op het internet. Werkzoekende wordt in deze algemene voorwaarden tevens als Koper aangeduid.

b. Re-integrerende kandidaat/Talent:

i. De natuurlijke persoon die door bemiddeling van Phoenixx.video en (lokale) overheden een afspraak maakt en een potentieel kandidaat is voor de arbeidsmarkt en potentieel kandidaat is voor de arbeidsmarkt en gebruik maakt van Phoenixx.video door plaatsing van zijn/haar Video-pitch en Curriculum Vitae op de Website van Phoenixx.video of deze zelf distribueert naar Werkgevers/ Opdrachtgevers of anderszins plaatst op het internet.

c. Werkgever/ Opdrachtgever:

i. De (rechts)persoon c.q. de rechtsgeldige vertegenwoordiger van de (rechts)persoon die de diensten van Phoenixx.video wenst te gebruiken voor het werven, selecteren en begeleiden van potentiële Kandidaten/ Werkzoekenden in de breedste zin van het woord.

d. Video-vacature:

i. Video waarin Werkgever/ Opdrachtgever het bedrijf voorstelt en de vacature toelicht door gebruik te maken van een video opname.

e. Video-pitch:

i. Video waarin kandidaat zich voorstelt en zijn motivatie toelicht aan Opdrachtgever door gebruik te maken van een video opname.

f. Website:

i. De Website van Phoenixx.video, te bereiken via de domeinnaam www.Phoenixx.video en www.Phoenixx.eu.

g. Phoenixx.video/ Opdrachtnemer:

i. De Groot c.s. B.V, KvK: 69229074, is eigenaar en exploitant van de handelsnaam Phoenixx.video, Websites www.Phoenixx.video. en www.Phoenixx.eu hierna te noemen Phoenixx.video.

h. Overeenkomst Opdrachtgever/ Werkgever:

i. De overeenkomst tussen Phoenixx.video en een Werkgever inzake de aangeboden pakketten en of diensten van Phoenixx.video waaronder het zoeken naar potentiële kandidaten in de database, het bezichtigen van Video-pitches en het uitnodigen van geselecteerde kandidaten en het plaatsen van vacatures;

i. Overeenkomst Werkzoekende, Re-integrerende kandidaat:

i. De overeenkomst tussen Phoenixx.video en een Werkzoekende, inzake zijn/haar geplaatste Video-pitch en Curriculum Vitae in de database van Phoenixx.video;

j. Persoonsgegevens:

i. Door de Werkzoekende te verstrekken gegevens die tot zijn of haar persoon herleidbaar zijn, waaronder, maar niet beperkt tot, naam, adres, woonplaats gegevens en e-mailadres;

k. Overmacht:

i. Elke, van de wil van Phoenixx.video, onafhankelijke omstandigheid, waardoor het nakomen van verplichtingen door Phoenixx.video jegens derden geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van verplichtingen in redelijkheid niet van Phoenixx.video kan worden verlangd.

2. Toepasselijkheid

a. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, licenties, opdrachten en overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever(s)/Werkzoekenden/ Re-integrerende kandidaten, waarop Opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet schriftelijk is afgeweken.

b. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing als op opdrachten met Opdrachtnemer/ Werkzoekenden/ Re-intregrerende kandidaten, derden betrokken worden.

c. Als één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.

d. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden is uitgesloten, tenzij uitdrukkelijk overeengekomen.

3. Doelstelling

a. Phoenixx.video bemiddelt tussen Werkgevers, (lokale) overheden, Kandidaten en Re- integrerende kandidaten en biedt ze een platform om elkaar te ontmoeten met als doel het netwerken en het bemiddelen naar werk. Werkgevers, Kandidaten en Re-integrerende kandidaten presenteren zich aan elkaar door middel van Video-vacatures en Video-pitches.

4. Overeenkomst Opdrachtgever

a. Om gebruik te kunnen maken van de dienstverlening van Phoenixx.video gaat de Werkgever akkoord met de algemene voorwaarden. Werkgever draagt zorg voor een de juiste en actuele gegevensverstrekking waaronder naam/adres en woonplaatsgegevens. Aangeboden diensten en/of pakketten zijn onder meer, maar niet beperkt tot, het bemiddelen tussen tussen Werkgevers, (lokale) overheden, Kandidaten en Re-integrerende kandidaten en het bieden van een online platform waar deze partijen elkaar kunnen ontmoeten met het doel van netwerken en het vinden van werk/ een werknemer.

b. Wanneer Opdrachtgever een Talent aanneemt die de Opdrachtgever via het Phoenixx.video platform heeft gevonden dient de Opdrachtgever Phoenixx.video een redelijke (gebruikelijk in de markt) geldelijke vergoeding te betalen voor de geleverde diensten.

c. Een redelijke vergoeding verschilt per functie en kandidaat. Hierover zullen onderling verdere afspraken over gemaakt moeten worden. Wel is bestaat een redelijke vergoeding minimaal uit een betaling van €100 exclusief btw.

d. Wanneer Opdrachtgever een Talent als eerst op Phoenixx.video bekijkt en daarna via een ander medium (o.a. LinkedIn, E-mail, Telefonisch) contact opneemt en dit talent aanneemt is de Opdrachtgever alsnog een redelijke vergoeding, zoals bepaald in het vorige lid van deze voorwaarden, verschuldigd.

5. Overeenkomst Werkzoekende/ Re-integrerende kandidaat

a. Een Werkzoekende kan zich met Persoonsgegevens inschrijven op de Website en andere kanalen, in de breedste zin van het woord. Daarbij draagt Werkzoekende zorg voor de juiste en actuele gegevensverstrekking waaronder, maar niet beperkt tot, naam/adres/woonplaats gegevens en alle informatie met betrekking tot zijn/haar curriculum Vitae.

b. De Overeenkomst Werkzoekende is gesloten indien de registratie van de Werkzoekende, op Phoenixx.video is geplaatst. Werkzoekende geeft een akkoordverklaring waarin de wederzijdse rechten en plichten verwijzen naar en bindend zijn aan deze Algemene Voorwaarden.

c. Phoenixx.video behoudt zich het recht voor om Werkzoekenden te verwijderen van Phoenixx.video in geval de Werkzoekende zich niet houdt aan de overeengekomen bepalingen en Algemene Voorwaarden en daarmee schade kan berokkenen aan derden.

6. Offertes

a. Offertes van Opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door Opdrachtgever is gegeven. Opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten alle voor de opzet, uitvoering en afronding van de opdracht essentiële informatie heeft gegeven.

b. De door Opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend en 30 dagen geldig, tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is alleen aan de offertes gebonden als de aanvaarding ervan, door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, tenzij anders is aangegeven.

c. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief btw.

d. Als de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is Opdrachtnemer er niet aan gebonden. De opdracht komt dan niet volgens deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Opdrachtnemer anders aangeeft.

e. Een samengestelde prijsopgave verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

f. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

g. Phoenixx.video behoudt zich het recht voor de prijzen van de dienst(en) en andere producten te wijzigen of te herzien.

h. Opdrachtnemer mag - zonder voorafgaande schriftelijke mededeling - per 1 januari van ieder kalenderjaar het in de offerte overeengekomen tarief verhogen met maximaal het door het CBS verstrekte percentage van de inflatie in het voorgaande jaar.

i. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever zijn plannen voor verhoging van het tarief, inclusief de hoogte en de ingangsdatum ervan, schriftelijk laten weten.

7. Uitsluiting.

a. Phoenixx.video behoudt zich het recht voor om eenieder uit te sluiten van elk gebruik van Phoenixx.video, waaronder maar niet beperkt tot degene die op enige wijze in strijd handelt met de wet, openbare orde, goede zeden en deze algemene voorwaarden.

8. Contractduur; uitvoeringstermijn


a. Partijen gaan de opdracht aan voor twaalf (12) maanden, tenzij schriftelijk ander is overeengekomen.

b. Is binnen de looptijd van de opdracht voor afronding van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn moet Opdrachtgever Opdrachtnemer dus schriftelijk in gebreke stellen.

9. Ter beschikking stelling van informatie en medewerking

a. Opdrachtgever verstrekt Opdrachtnemer tijdig alle documenten, informatie en contacten, die nodig zijn voor een goede uitvoering van de opdracht.

10. Uitvoering van de opdracht en onder aanneming


a. Opdrachtnemer voert de werkzaamheden uit in het kader van de opdracht, naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen.

b. Voor zover voor een goede uitvoering van de opdracht nodig is, heeft Opdrachtnemer het recht (delen van) het werk door derden te laten uitvoeren. Hij doet dit in overleg met Opdrachtgever en zal zijn uiterste best doen om de overeengekomen verplichtingen en kwaliteit te bereiken.

c. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat hij is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/ of onvolledige gegevens, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid van de gegevens hem bekend hoorden te zijn.

d. Als door Opdrachtnemer of door Opdrachtnemer ingeschakelde derden, voor de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

11. Opschorting, ontbinding, herroeping, annulering, no show en verzetten van een afspraak.

a. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Opdrachtnemer kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

b. Phoenixx.video is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van Overmacht.

c. Indien Opdrachtnemer tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

d. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Opdrachtnemer gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

e. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

f. Er geldt een bedenktijd van 14 dagen voor Werkzoekenden conform Thuiswinkel waarborg garantie; de bedenktijd van 14 dagen gaat in op het moment van online reserveren. Tot die tijd kun je kosteloos je online gemaakte afspraak annuleren, daarna niet meer. Kortom zowel uw betaaltermijn als uw bedenktijd gaan in op het moment van online reserveren, de duur van deze termijn is 14 dagen. Tot die tijd kunt u zonder opgaaf van redenen annuleren door middel van een email te sturen naar info@Phoenixx.video.video of anderszins contact op te nemen.

g. No show policy: indien Werkzoekende/ Re-integrerende kandidaat/ Werkgever niet conform video afspraak aanwezig is dan wel niet op tijd aanwezig is op de door hem/haar gekozen studio/ locatie en/of tijdstip, dan geldt een no show fee van 100% van het factuurbedrag of betaling.

h. Verplaatsing: Afspraken kunnen te allen tijde kosteloos worden verplaatst naar een andere locatie en/of tijdstip mits dit uiterlijk 48 uur van tevoren gebeurt en plaatsvind in hetzelfde kalenderjaar. Na deze 48 uur heeft Phoenixx.video het recht om indien van toepassing extra kosten in rekening te brengen. Phoenixx.video zal zich wel inzetten om te komen tot een pragmatische oplossing.

12. Betalingsvoorwaarden


a. Betaling moet binnen twee weken na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij anders is overeengekomen.

b. Na de vervaldatum is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft Opdrachtnemer het recht de wettelijke rente te berekenen. Opdrachtgever berekent de rente over het te betalen bedrag vanaf het moment dat Opdrachtgever verzuim is, totdat het bedrag volledig is betaald. De kosten van een herinnering bedragen €0,-. Ingebrekestelling/ sommatie bedragen elke keer een kwart (25%) van het gefactureerde bedrag exclusief btw en zijn voor rekening van Opdrachtgever.

c. Opdrachtnemer heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Opdrachtnemer kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Opdrachtnemer kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

d. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Opdrachtgever, zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

e. Bij het niet nakomen van de verplichtingen door Opdrachtgever, zijn alle kosten die zijn gemaakt om te kunnen vorderen voor Opdrachtgever, zowel de gerechtelijke als de buitenrechtelijke.

13. Intellectuele eigendommen, eigendomsvoorbehoud en auteursrechten

a. Opdrachtnemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Opdrachtnemer heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

b. Het is derden verboden om de gehele of gedeeltelijke inhoud van de Website te verveelvoudigen, openbaar te maken, dan wel ter beschikking te stellen aan derden, behoudens het bekijken van Phoenixx.video voor eigen gebruik. Op al het vertoonde filmmateriaal berust copyright op naam Phoenixx.video. Het is derden tevens verboden om de Website Phoenixx.video te verminken, vervormen dan wel op andere wijze onrechtmatige handelingen te verrichten op of met deze Website.

c. Alle door Opdrachtnemer geleverde zaken, zoals ook ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en (elektronische) bestanden, blijven eigendom van Opdrachtnemer totdat Opdrachtgever al zijn verplichtingen is nagekomen.

d. Opdrachtnemer heeft het recht eigendom van Opdrachtgever/Werkzoekende/ Re-integrerende kandidaten als opgenomen video te gebruiken voor commerciële doeleinden.

e. Wil Opdrachtnemer zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten uitoefenen, dan geeft Opdrachtgever onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Opdrachtnemer - of door deze aan te wijzen derden om alle locaties waar de eigendommen van Opdrachtnemer zich bevinden te betreden om deze zaken terug te nemen.

14. Klachten

a. Klachten over de verrichte werkzaamheden moet Opdrachtgever binnen twee weken na factuurdatum en uiterlijk binnen drie weken na afronding van de betreffende werkzaamheden, schriftelijk melden aan Opdrachtnemer. De ingebrekestelling moet een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming bevatten, zodat Opdrachtnemer er adequaat op kan reageren.

b. Als een klacht terecht is, verricht Opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog zoals is overeengekomen, tenzij dit aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste moet Opdrachtgever schriftelijk kenbaar maken.

c. Als het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, is Opdrachtnemer aansprakelijk, binnen de grenzen van artikel 16 van deze algemene voorwaarden.

15. Beveiliging.

a. Phoenixx.video spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer.

b. In het geval communicatie geschiedt tussen Phoenixx.video en Werkgever en Werkzoekende met behulp van elektronische middelen, zoals e-mail en andere vormen van dataverkeer, dan zullen beide partijen zorgdragen voor een standaard virusprotectie. Phoenixx.video is jegens Werkgever, Werkzoekende en Re-integrerende kandidaten niet aansprakelijk voor eventuele schade die het gevolg is van de verzending van virussen en/of andere onregelmatigheden in de elektronische communicatie, en voor niet of beschadigd ontvangen berichten.

c. Werkgever, Werkzoekenden en Re-integrerende kandidaten dienen het eigen computersysteem zodanig te beveiligen dat derden geen ongeautoriseerde toegang verschaft kan worden.

16. Aansprakelijkheid


a. Voor aanvaarde opdrachten heeft Opdrachtnemer een inspanningsverplichting. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

b. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

c. Phoenixx.video sluit iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit het gebruik van Phoenixx.video.

d. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Phoenixx.video met betrekking tot Phoenixx.video. In die gevallen is de aansprakelijkheid van Phoenixx.video gemaximeerd tot een bedrag van € 1.000, – (zegge: éénduizend euro).

e. Behoudens eventuele verplichtingen van ons uit hoofde zijn wij nimmer verantwoordelijk te houden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Opdrachtgever, Re-integrerende kandidaten, Werkzoekenden en anderen. In het bijzonder zijn wij ook nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, directe- of indirecte schade, hoe ook genaamd winstderving en stilstand schade daaronder begrepen geleden door de Opdrachtgever, diens ondergeschikten en bij of door hem tewerkgestelde of derden ontstaan, door hele of gedeeltelijke (her)leveringen van zaken, vertraagde of ondeugdelijke levering, of het uitblijven van levering van zaken of door de zaken zelf. De Opdrachtgever is gehouden ons te vrijwaren voor alle aanspraken die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen ons mochten doen gelden, voor zover de wet zich er niet tegen verzet dat de uit deze aanspraken voortvloeiende schaden en kosten voor rekening van de Opdrachtgever komen.

f. De in dit artikel genoemde beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de Opdrachtnemer of zijn leidinggevende onderschikten.

17. Vrijwaringen

a. Opdrachtgever/ Werkzoekende/ Re-integrerende kandidaat vrijwaart Phoenixx.video voor alle aanspraken van derden in verband met de informatie, plaatsing, inhoud, uitvoering van de overeenkomst en gegevens die door Werkgever en/of Werkzoekende op Phoenixx.video worden geplaatst c.q. verstrekt. Phoenixx.video is niet verantwoordelijk voor eventuele rechten die rusten op het beeld- of geluidsmateriaal.

18. Toepasselijk recht

a. Op elke opdracht tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever/ Werkzoekende/ Re-integrerende kandidaat is het Nederlands recht van toepassing. Ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of wanneer Opdrachtgever in het buitenland woont of is gevestigd. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Groningen.

19. Wijzigingen

a. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel waar Opdrachtnemer staat ingeschreven. De laatst gedeponeerde versie is altijd de geldende versie.

b. Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde door Phoenixx.video worden gewijzigd en zijn direct beschikbaar op de Website. Gewijzigde algemene voorwaarden zijn direct van toepassing.

 
Vragen, bezwaren, en andere opmerkingen kunnen worden verstuurd naar:

Phoenixx.video
Adres: Nieuwe Ebbingestraat 78a
Postcode: 9712NN
Plaats: Groningen
E-mailadres: info@phoenixx.video
Telefoonnummer: +31 (0) 85 06 05 077